Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng website dịch vụ quản lý website của Đỗ Xuân Liêm

Việc sử dụng website dịch vụ quản lý website của Đỗ Xuân Liêm đòi hỏi bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

  1. Bản quyền: Mọi nội dung, hình ảnh, biểu đồ, logo và tài liệu khác trên trang web này là tài sản sở hữu của Đỗ Xuân Liêm hoặc các bên thứ ba được cấp phép. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

  2. Thông tin cá nhân: Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Bạn cam kết rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

  3. Trách nhiệm người dùng: Bạn chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc sử dụng dịch vụ và truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ luật pháp nào trong quá trình sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  4. Liên kết đến bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập vào các trang web bên thứ ba là do quyết định của bạn và có thể chịu các điều khoản và điều kiện riêng của họ.

  5. Giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình “như đã có” và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc truy cập trang web.